اینم یه بخش جدید التاسیس که اسمشحکایتمی باشد:

زندگی در دنیا

از افلاطون پرسیدند:که در دنیا چگونه زندگی کردی؟گفت:به اظطرار آمدم و متحیـرزیستم،و اینک به اکراه ازآن بیرون میروم وایـنقدر معلوم شد که هیــچ معلومم نشد!

 شرف و فضیلت

شخصی به یکی از بزرگان چنین گفت:تو بزرگترین مــرد روزگاری،فقط یک عیب داری که زیاد دنبال مال دنیا میروی!

آن بزرگ لحظه ای سکوت کرد و پرسید:تو دنبال چه چیزی می روی؟

آن شخص گفت:بدنبال شرف و فضیلت.

مرد بزرگ خندید و گفت:قضیه حل شد،معلوم میشود هر کس دنبال چیزی میرود که فاقد آن است.

/ 1 نظر / 13 بازدید