دادگاه خداوند

* دادگاه خداوند
صداي چکش سرخ فام به همه حاضرين فهماند که دادگاه رسميست و متهم هم خداوند جهان آفريننده موجودات.
قاضي نعره زد متهم را به جايگاه بياوريد.اما منشي دادگاه اعلام کرد متهم غايب است و قاضي باز نعره زد عيب ندارد و ما هم در غياب متهم به اتهاماتش رسيدگي مي کنيم و حکم غيابي صادر خواهيم کرد.
قاضي رو به حاضرين کرد و گفت موارد اتهامي خداوند به شرح ذيل مي باشد:
متهم به چه حقي انسانها را آزاد گذاشت.
متهم به چه حقي به انسانها حق انتخاب راه بد را داد.
متهم به چه حقي اعلام کرد که همه انسانها برابرند.
متهم به چه حقي ثروت را حق همه مي داند.
متهم به چه حقي ما را که عمري براي دينش جان کنده ايم رها کرده و با همه انسانهاي گناهکار يکي مي داند!؟ و با چه جراتي اين بي عدالتي را انجام مي دهد!؟
خداوند متهم است به سوء استفاده از قدرت خدائيش!
خداوند متهم است و بايد پاسخگو باشد که چطور چنين چيزي ممکن است که انسانهاي فقير حق خود را از ما بخواهند،انسانهاي فقير و پليدي که جز دزدي کار ديگري ندارند.
خداوند متهم است و بايد پاسخگو باشد و اگر نتواند پاسخگو باشد من امروز او را در همين دادگاه و در مقابل همه شما از خدائي خلعش مي کنم و خداي ديگري انتخاب خواهم کرد.
خداوند متهم است که آزادي به انسانها داد که هر غلطي که مي خواهند انجام بدهند و کار ما را سخت کرد.
خداوند متهم است به مهرباني بيش از حد که ظلم به انسانهاست.
خداوند متهم است به کفران نعمت بخاطر آفرينش اينهمه کهکشان و کره در صورتي که براي ما انسانها تنها بايد يک کره زمين و بهشت و جهنم را مي آقريد و حداکثر خورشيد و ماهي که روز را گرم و شب را روشن کند تا دزدان در امنيت نباشند.
خداوند متهم است به آفرينش عشق تا امروز اينچنين کار ما با اين جوانهاي هميشه احمق سخت شود.
خداوند متهم است به 000
به ناگاه فردي ژنده پوش از بين حضار در دادگاه بلند شد و گفت : خداوند من همه صحبتهايش را در کتابهاي آسمانيش گفته،شما حق نداريد خداوند عشق را متهم کنيد.و مرد ژنده پوش در حالي که اشک در چشمانش حلقه زده بود ادامه داد،شما حق نداريد خداي مرا متهم کنيد بخاطر خوب بودنش.من وکيل خداوند خواهم بود و يکي يکي سوالات شما را پاسخگو خواهم بود.
قاضي نگاهي سراپا تحقير به مرد ژنده پوش انداخت و گفت : آيا تو بي مقدار وکيل همان خداوندي هستي که ادعا مي کند همه ثروتهاي جهان آفريده اوست !؟
و قاضي بدون اينکه متتظر پاسخ وکيل باشد ادامه داد : خداوندي که به همه موجوداتش نعمت و پول فراوان مي دهد آيا وکيل ثروتمند تر از تو پيدا نکرد تا در اين دادگاه به اين عظمت و در جمع هيئت منصفه با شخصيت و با اصالت اينچنين تحقير نکند ما را بخاطر هم صحبت شدن با يک گدا زاده.
وکيل گفت : اي قاضي ! خداوند بنا بر گفته خودش مرا ثروتمند ترين انسان روي زمين قرارداده . اما از آنجا که تعريف شما از ثروت چيز ديگريست ، پس نمي توانيد ثزوت مرا ببينيد.
و خداوند من ثروتمند ترين بنده اش را نزد شما فرستاده ، اما شما کوردلان چشم دل نداريد تا ببينيد ثروت بيکران مرا که عشق است.
و قاضي نعره زد : اي وکيل گدا زاده ! حد خودت را بشناس و پا را از گليم چند سانتي خود فراتر نگذار و تنها به سوالاتي که از تو پرسيده مي شود پاسخ بده.
و وکيل که از نظر من نويسنده اين «حقيقت داستاني» که در دادگاه بودم يک فقير ثروتمند بود ادامه داد،و من امروز با همه دانشم که عشق من است در برابر شما هستم تا همه اتهامها را با دليل عشق که موجه ترين و روشن ترين برهان است رفع کنم و وکالت متهمم که خداي من است را بر عهده گيرم،پس لطفا يک به يک اتهامها را بگوئيد تا از متهمم رفع اتهام کنم.
و قاضي نعره زد : اولين اتهام خداوند اين است که به چه حقي پس از آفرينش انسان به خودش تبريک گفت بخاطر آفرينش انسان . در حالي که انسانهاي پست و گناهکاري در اين جهان هستند که به خاطر فقر دزدي مي کنند . آيا شکم اينقدر ارزش دارد که بخاطرش دزدي کنند و گناه کنند.خداوند چرا به خودش تبريک گفت بخاطر آفرينش يک دزد فقير،اين هم مدرک که در آخرين کتابش گفته : فتبارک الله احسن الخالقين!
و متهم پاسخ داد : اي قاضي در ابتدا خدا را سپاس مي گويم که لااقل قبول داري که اين قرآن گفته اوست و اگر خداوند به خودش تبريک گفت بخاطر آفرينش نوع بشر بود نه دزدي که شما با ثروت اندوزي حق او را خورديد تا از سر ناچاري به دزدي پناه آورد.
و قاضي گفت اي وکيل براي بار چندم است تذکر مي دهم حواست به گليم خودت باشد.همچنين دليل تو رد است و اين اتهام پابرجا که با بررسي ساير اتهامها در نهايت راي لازم صادر خواهد شد.
اما اتهام دوم
موکل شما به چه حقي اعلام کرد که انسان آزاد است تا گناه کند و کفر بگويد؟
و وکيل پاسخ داد : اي قاضي ! خداوند من به اين خاطر همه را آزاد آفريد تا کارهاي آنها ارزش داشته باشد،زيرا عبادت از روي اختيار ارزش دارد تا عبادت با چوب و چماق و دور از گناه بودن،پاک ماندن در يک فضاي بدون گناه شق القمر نيست،انساني که بخاطر ترس از گناه از جامعه فرار مي کند و دست به هيچ کاري جز عبادت نمي زند از نظر خداي من يک عابد نيست بلکه يک انسان ترسوست.
و قاضي ادامه داد : دهان کثيفت را ببند اي وکيل ! تو داري علنا به ما توهين مي کني و ما را ترسو مي خواني احمق!
اين اتهام هم رفع نشد و اضافه شد به اتهام اول که در هر دو مورد جرم ثابت شده است.
اما اتهام سوم : به چه حقي خداوند حق انتخاب راه بد را به انسانها داد؟
و وکيل پاسخ داد : به اين خاطر که اگر راه بد وجود نداشت که ديگر انتخاب معنا نداشت و خوب بودن ارزش نبود،زيرا اگر همه خوب بودند که ديگر چه نياز به آزمايش خوبها بود،شما فرشتگان را در نظر بگيريد چه بي مقدارند در مقايسه با انسان که شب و روز فقط چاپلوسي مي کنند،و خداوند به اين خاطر بود که به خودش بخاطر آفرينش انسان تبريک گفت و خداوند به اين خاطر راه بد را آفريد تا به افرادي مثل شما ثابت کند که کافران مومن چه پليدند که امروز خدايشان را با کارهايشان محاکمه مي کنند.
قاضي نعره اي سر داد و از جايگاه خود برخاست تا وکيل را مجازات کند اما سايرين مانع شدند و در خواست بخشش کردند و قاضي نعره زد افسوس که اکنون زمان محاکمه خداوند است و در پايان دادگاه حتما تو را مجازات خواهم کرد.
اما اتهام سوم : چرا خداوند کفران نعمت کرد و اينهمه کهکشان و ستاره و سياره آفريد در حالي که يک زمين و بهشت و جهنم و خورشيد و ماه کافي بود؟
و وکيل پاسخ داد : اي قاضي خداوند هيچ چيز را بدون دانش و بيخود نيافريده ،و بدان تو اگر بر تاثير ستارگان بر روي زندگي و آينده جامعه بشر دانش داشتي يقينا تنها همين دانش براي شناخت و پرستش خداوند کافي بود.و تو چه مي داني که در کهکشانهاي ديگر چه موجودات مرئي يا نامرئي زندگي مي کنند!؟ پس لطفا در مورد چيزي که شعورش را نداري سخن مران.
و قاضي چکش را به سوي مرد ژنده پوش پرتاب کرد تا مثل قبل چکش هم از خون سر مرد ژنده پوش لعاب گيرد و قاضي رو به مرد کرد و گفت اين اتهام هم ثابت شد و حال اتهام چهارم:
خداوند به چه حقي شيطان را آفريد تا امروز بر خلاف ما کار کند و مايه رنجش ما باشد ، در حالي که تا قيامت زنده باشد و مجازات نشود؟
و وکيل پاسخ داد اي قاضي خداوند از اين روي شيطان را آفريد تا اراده شما را بيازمايد،شيطاني که تنها گناهش پيشنهاد دادن به انسانهاست که کارهاي پليد انجام دهند اما انسانها در قبول يا رد پيشنهاد اختيار دارند و شيطان هنوزم که هنوزه خداوند را عبادت مي کند و قبولش دارد اما شما پست تر از شيطان او را به محاکمه مي کشانيدو قاضي اسلحه اش را از جيب خود در آورد و بدون هيچ اخطاري به سوي وکيل شليک کردو اين بار قاضي قهقهه بلندي زد و گفت : حال بگو که آيا من شيطانم اي پليد!؟
و وکيل در حالي که خون از شانه اش سرازير بود زير لب زمزمه کرد : اي کاش لااقل شيطان بوديد.
و قاضي با آرامش خاصي گفت : محاکمه را ادامه مي دهيم...
اتهام پنجم
...
اتهام پنجم هم ثابت شد
...
اتهام دهم
...
اتهام دهم هم ثابت شد
...
اتهام هزارم
...
آنهم ثابت شد
...
و آخرين و بزرگترين اتهام :خداوند به چه حقي عشق را آفريد تا جوانان امروز اينچنين هرزه و کثيف شوند؟
و وکيل همه تلاشش را کرد تا آخرين دفاع را از خداوند بکند و گفت خداوند عشق را آفريد تا نگاهبان نوع بشر باشد.خداوند عشق را آفريد تا دختر و پسر بدور از همه چيز و همه جا دل به هم ببندند تا به ابديت بپيوندند و حال مشکل شماست که نمي توانيد خوشي اين جوانان را ببيند و نمي گذاريد تا با عشقشان خلوت کنندو شما کثيف تر از حيوانات هستيد که با خلوت عاشقان هم کار داريد و صداي تير خلاص به ذهن مرد ژنده پوش که افتخارش وکالت عشق بود شنيده شد و مرد ژنده پوش کشته راه عشق شد که مرگ در آن جائي ندارد و به ناگاه تو گوئي پژواکي از همه پرستشگاههاي جهان شنيده شد که مي گفت : اگر من به خودم تبريک گفتم بخاطر خلق اين نوع انسان بود و بس.
به ناگاه در بين حاضرين ولوله اي در گرفت اما قاضي گوش جان نداشت تا اين نداي اهورائي را که هميشه و به همه زبانها در ابديت طنين انداز است بشنود و با چکش سرخ رنگ خود که از خون انسانهاي آزاده لعاب داده شده بود ضربه اي از دور به ذهن همه حاضرين کوبيد و گفت : آن مرد را که به سزاي اعمالش رسانديم و اينک نوبت ايراد حکم متهم است.
و شيطان دادستان اين دادگاه خوشحالترين فرد حاضر در دادگاه بود.
پس از شنيدن سخنان وکيل متهم و با توجه به تعداد بسيار زياد اتهامهاي وارد شده و وجود دلائل و شواهد مستند و مدارک کافي و با توجه به سکوت متهم که قطعا علامت رضاست من اعلام مي کنم که خداوندا شما در مورد همه اتهامات وارده مجرم شناخته شديد و شما انسانها را کافر مي دانيد اگر خدائي نداشته باشند اما خود شما خدائي نداريد . پس به خودتان کافريد،پس اي خداوند من شما را کافر مي دانم و دستور مي دهم تا از اين پس همه ياد شما را اعدام کنند و شما را درگورستان ذهنشان و در قسمت کافرها به خاک بسپارندو از اين پس شما را از درجه خدائي خلع مي کنم.
جنازه اين وکيل را هم ببريد در گورستان کافرهاي بي نام و نشان دفن کنيد.
ختم دادگاه را اعلام مي کنم.
به احترام قاضي قيام کنيد!

* این عکس رو هم تو مسیر مهاباد تو مَلِکان با موبايل گرفتم،احيانا قرار بوده درخت سيب باشن اما نميدونم هستن يا نه؟
بعدا اگه حال داشتم شايد در مورد سفرمون حرف بزنم...

برو تو كف شعاع‌هاي نور

* اينم از عكس رمضون (ماني)

وقتي رمضون بدنيا اومده بود

سخن روز:
من خدا را شاکرم از اینکه می توانم راه بروم انسان هایی وجود دارند که هرگز نتوانسته اند اولین گام را بردارند.
من خدا را شاکرم از این که می توانم زیبایی های اطرافم را ببینم انسان هایی وجود دارند که همیشه دنیا برایشان تاریک است.
من خدا راشاکرم از این که می توانم نوای دل انگیز موسیقی گوش دهم انسان هایی هستند که تمام زندگیشان در سکوت می گذرد.
من خدا را شاکرم که قلبی رئوف دارم انسانهایی هستند که به خاطر قلب همچون سنگشان توانایی متاثر شدن را ندارند.
من خدا را شاکرم از این که می توانم ازادانه حرکت کنم و عقاید و باورهایم را بیان کنم انسانهایی هستند که همواره با ترس زندگی می کنند.
من خدا را شاکرم از این که می توانم کار کنم انسانهایی هستند که حتی برای اساسی ترین احتیاجات خود به دیگران وابسته اند.
من خدا را شاکرم از این که می توانم صبح ها از خواب بیدار شوم و در هوای تازه نفسی عمیق بکشم.انسانهایی هستند که هرگز این حالت برایشان میسر نیست.

پيام روز:
هرگز از دوباره جان گرفتن ابليس بی جان شده غافل مباش.

حرف آخر:
كاش الان آغوش گرمت سرپناه خستگيم بود
دو تا چشمات پر از اندوه واسه دل شكستگيم بود
آرزوم اينه كه دستام توي دستاي تو باشه
تنگي اين دل عاشق با نوازش تو وا شه
واسه چي
       خدا نخواسته
                   من تو آغوش تو باشم
قول ميدم
          با داشتن تو
            هيچ غمي نداشته باشم
همۀ هستي قلبم تو دو حرف خلاصه ميشه
عشق تو،بودن با تو،دو نيازه زندگيشه
پُرم از ترانه تو گرچه وا‍ژه ها حقيرن
خوبه وقتي نيستي پيشم
اونا دستمو ميگيرن
راز عشق منو هيچ كس غير مهناب نميدونه
تنها شاهد واسه غصه،گريه و تنهاييم اونه
واي اگر من اين نبودم كاش ميشد پرنده باشم
تا از اين دور بودن از تو بتونم بلكه رها شم
يه پرنده شم شبونه
بكشم پر به خيالت
برسم به لونه تو
بگيرم سر زير بالت
زندگيم رنگ خدا بود
اگه تنها تورو داشتم
اگه ميشد واسه گريه
رو شونت سر مي‌گذاشتم.

/ 23 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
از همه بيخبر

سلام اومدم ابروش رو درست کنم زدم چشمش رو هم کور کردم. موزيک فقط توی پيش نمايش درست کار ميکنه و اگه وب لاگم رو ببينی يه فضای خالی زيادی تا شروع نوشته هام ايجاد شده که نميدونم چه جوری درستش کنم ممنون اگه کمکم کنيد

از همه بيخبر

راستی اقای هاشمی موزيک رو که بر ميدارم فاصله اضافی درست ميشه اما چه جوری موزيک بزارم؟

نجوا

سلام جناب هاشمی اومدم خبر بدم آپ کردم دیدم مطلب تازه و جذابی نوشتید به ما که خبر نمیدین سر فرصت دوباره برمیگردم و میخونم و نظرم را راجع بهش مینویسم . سر بزنید . شاد و سبز در پناه حق باشید .

رحيميان

از ايميل شما بسييار بسيار سپازگذارم منتظر ايميل هاي بعدي شما هستم خداحافظ شما باد

همدرد

سلام..آقای هاشمی يه وبلاگ جديد کشفيده بیدم که مطالبش فکرکنم موافق طبع شما هم باشد...مخصوصا پست قبلی اش ... http://talkhestaan.blogfa.com

پرستو

سلام .مطلب جالبی بود پسر خاله

ليلا

محمد عزيز من همين امروز ميل تو را ديدم و وارد سايت تو شدم. از اين همه نوشته های زيبا كه بعضی هاشون متاثر كننده هم هستند خيلی خوشم اومد. اميدوارم موفق باشی .

باران

سلام خوبی.يلی قشنگ بود دوست دارم موفق باشی برام به ايدی باران۸۳۹۹ آفلاين بزار مرسی

....

سلام خوب بود.