ای کسانی که ایمان آورده اید.

از وقتی که گودر پا به عرصه گیتی گذارده بنده اصلا و ابدا نمیتانم در اینجا آپ بزنم.

از ما گفتن.