سلام...
بازم من.
برگشتم اما این سری دیگه قول می‌دم درست و درمون بمونم.
کلی ماجرا و حرف دارم که باید بزنم.
فعلا برید تو نخ قالب جدید تا من بیام.