سلام بچه‌ها...
واقعا شرمنده اخلاق ورزشیتون که این چند وقته اصلا و ابدا آپدیت ندارم و نمی‌تونم بکنم.
اجالتا متن کامل شعر تو را دوست می‌دارم از پل الوار رو براتون می‌زارم که بدونید چقدر دوستتون می‌دارم!

تو را دوست میدارم

 تو را به جای همه زنانی که نشناختهام دوست میدارم
 تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستهام دوست میدارم
برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم
برای خاطر برفی که آب می شود،برای خاطر نخستین گل
 برای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمیرماندشان
 تو را برای خاطر دوست داشتن دوست میدارم
تو را به جای همه زنانی که دوست نمی دارم دوست می دارم.

جز تو ، که مرا منعکس تواند کرد؟من خود،خویشتن را بس اندک میبینم.

 بی تو جز گستره بی کرانه نمی بینم
میان گذشته و امروز.
از جدار آینهَ خویش گذشتن نتوانستم
میبایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم
راست از آنگونه که لغت به لغت از یادش میبرند.

تو را دوست می دارم برای خاطر فرزانگیت که از آن من نیست
تو را برای خاطر سلامت
به رغم همه آن چیزها که به جز وهمی نیست دوست میدارم
برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمیدارم
تو می پنداری که شکی ،حال آنکه به جز دلیلی نیستی
تو همان آفتاب بزرگی که در سر من بالا میرود
بدان هنگام که از خویشتن در اطمینانم.

فعلا خوش باشید که در اصرع؟ اسرع؟ اثرع؟ وقت میرسم خدمتتون!
تا بعد گودی بای!